جدیدترین مطالب

صدر، در طی بیست سال حضور مؤثر در لبنان، که گرچه کشوری کوچک اما متکثر و متنوع به لحاظ قومی، مذهبی و دینی بود، با اقدامات خود و برای زنده ساختن روح همبستگی و انسجام اسلامی در سطح لبنان اقدامات وسیع و همه جانبه ای را به انجام رساند به گونه ای که به عنوان وجدان لبنان مشهور و محبوب همه طوایف گردید.
1__1_s_116130.jpgشریف لک زایی در گفتگویی با ایسکا درباره نظریه تعامل و همبستگی امام موسی صدر تأکید کرد: ایشان بر این عقیده است که اگر انفاق کنید و تغذیه، سلامتی، تربیت و سایر امور نیازمندان را ارتقا ببخشید، با این کار در ساختن و ارتقای جامعه مشارکت می کنید. یعنی هم انفاق کننده هستید و هم انفاق گیرنده و در واقع در این دنیا نیز پیامد انفاق به خود شما می رسد.

لک زایی در پاسخ به این سؤال که آیا در بررسی اندیشه سیاسی امام صدر به تأثیر ایشان بر انقلاب اسلامی ایران هم اشاره کرده‌اید؟ گفت: ایشان از جهات مختلف بر انقلاب اسلامی تأثیرگذار بوده و نقش داشته است. در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و این نقش هم در ارتباط ایشان با حضرت امام و هم در حمایت ایشان از مبارزین انقلابی که در لبنان بودند، مشهود است و در این راستا رایزنی‌هایی را نیز در سطح بین‌المللی برای حمایت از انقلاب انجام دادند.

وی اظهار داشت: نگاه اینجانب در این کار این بود که ایشان هم اندیشمند سیاسی و هم فعال سیاسی و یک سیاست مدار واقعی است. در واقع ایشان نظر و عمل را با هم تلفیق کرده است، لذا نیازمند توجه بیشتری است. وی در ادامه به اهمیت اندیشه و عمل امام موسی صدر پرداخت و تأکید کرد: با توجه به تنوع قومی و فرهنگی و مذهبی در برخی از مناطق ایران، اندیشه و عمل امام صدر می تواند به عنوان الگو مطرح و مورد توجه و عمل قرار گیرد.