جدیدترین مطالب

sharif_lakzaee.jpgآنچه بر نگرانی و  مصائب پرونده امام موسی صدر می افزاید موضعگیری های متفاوت مقامات لبنان و برخی مقامات ایران در طی چند روز گذشته است. شاید یکی از دلایل روشن نشدن ابعاد این پرونده و حل نشدن آن نیز همین نحو اظهارات متفاوت باشد که می تواند در آن تأثیرگذار باشد.