جدیدترین مطالب

emam_mousa_sadr.jpgنکته دیگری را به عرض شما می‌رسانم که یک مسئلۀ معنوی است. ما روزی در محضر حضرت آیت‌الله بهجت بودیم و آیت‌الله بهجت معروف هستند که ایشان شفافیتی از نظر روحی داشتند و به عوالم فوق مادی مسلط هستند. ما از حضرت ایشان در مورد امام موسی صدر سؤال کردیم و ایشان تأکید کردند که امام موسی صدر زنده است و حوادثی در آینده رخ خواهد داد و ایشان باز خواهد گشت و این جمله را گفتند که ایشان ذخیرۀ الهی است و خداوند خواسته‌اند که ایشان را ذخیره کنند تا زمانی برگردند و نقش مهمی در رابطه با قضایای جهان اسلام ایفا کنند.

sharifl.jpgشاید به زودی، دمینوی حركت های انقلابی كشورهای عربی، دیكتاتور لیبی كه بیش از سه دهه است بر مردم مسلمان لیبی حكم رانی می كند را نیز به لرزه درآورد و در این میان سرنوشت امام موسی صدر به عنوان رهبر و مغز متفكر جهان اسلام را پس از سه دهه روشن سازد.