جدیدترین مطالب

خبرگزاری شبستان: ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺪون اﻧﺪﻳﺸﻪ قابل تحقق ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﺮ ﻛﻨﺸﻲ از اﻧﺴﺎن ﻋﻘﺒـﻪ ﺑﻴﻨﺸﻲ و ﻣﻨﺸﻲ دارد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ هیچ ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺎﻣی ﺑـﺪون ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ. ﻳﻜـﻲ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی امام ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) حکمت ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ است.

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، ﭘﺸﺘﻮاﻧه ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺧﺮدورزاﻧه اﻧﻘـﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺰرگ، ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧه ﻓﻠﺴـﻔﻲ و ﺧﺮدورزاﻧﻪ اﺳﺖ؟ در مورد این موضوع دیدگاه های مختلف و گاه متناقضی ارائه شده است. در گفتگو با شریف لکزایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به بحث بررسی این موضوع پرداختیم که بخش دوم و پایانی آن اکنون از نظر شما می گذرد:

فیلسوف بودن امام خمینی مغفول مانده است

دکتر لک زایی گفت: امام(ره) فیلسوف است اما فلسفه ایشان و اینکه ایشان یک فیلسوف است مغفول واقع شده است. بنیان فکری امام متأثر از فلسفه صدرایی است. این فلسفه مشتمل بر سه ویژگی است؛ برهان، قرآن و عرفان.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژگیهای فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) چیست؟، فلسفه سیاسی ایشان برگرفته از چه اندیشه هایی است؟، تدوین و تکوین انقلاب اسلامی و نظام اسلامی چگونه محقق شد یا اصلا تکوینی نبوده و امام از ابتدا می دانست چه چیزی را می خواهد پایه ریزی کند؟، اینها سؤالاتی است که در گفتگو با دکتر شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم.

خبرگزاری شبستان: تأسف زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ بی‌ﻣﺤﺎﺑﺎ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻜﺮی ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧﺪﻳﺸـه اسلامی ﺧـﻮدی و ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﺷﺪﻳﺪ و ﻏﻠﻴﻈی می‌ﺷﻮد.

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، ﭘﺸﺘﻮاﻧه ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺧﺮدورزاﻧه اﻧﻘـﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺰرگ، ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧه ﻓﻠﺴـﻔﻲ و ﺧﺮدورزاﻧﻪ اﺳﺖ؟ در مورد این موضوع دیدگاه های مختلف و گاه متناقضی ارائه شده است. در گفتگو با شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به بحث بررسی این موضوع پرداختیم که بخش نخست آن اکنون از نظر شما می گذرد.

 

فلسفه‌ی غربی و فلسفه سیاسی غرب، با طی مباحث و جدال‌های مختلف فکری، نهایتا توانسته‌اند به یک نظام سیاسی مشخص برسند و این نظام برآمده از بسیاری از مباحثات فلسفی درباره‌ی آزادی، دموکراسی، برابری انسان‌ها و... در فلسفه غرب بوده است. در برابر این مسئله، این پرسش از فلسفه‌ی اسلامی و به خصوص حکمت متعالیه صدرایی مطرح بوده است که امتداد آن در عمل به طور عام و به صورت خاص در سطح عمل و نظام سیاسی ملموس نبوده است. اگر امتداد فلسفه‌ی غربی به یک سری نظامات سیاسی و الگوی حکومت منجر شده است، الگوی عملی حکمت متعالیه چیست؟ گاهی با استناد به این‌که در فلسفه‌ی فارابی یک بیان مشخص برای حاکم و نظام سیاسی و در حکمت عملی ابن سینا هم مطالبی درباره‌ی حکومت وجود دارد اما در حکمت متعالیه طرح سیاسی وجود ندارد، گفته می‌شود که اساسا حکمت متعالیه فاقد چنین قابلیتی است. پرسش این است که آیا حکمت متعالیه طرح مشخص سیاسی دارد و چه تبیینی از نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد و چه نسبتی با آن برقرار می‌کند؟