جدیدترین مطالب

0101011.jpgسردار نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، گفت: شاید اکثر افراد در مطالب سیاسی شعار دهند و سخنان خوبی بگویند ولی اینکه در میدان آزمایش دچار تزلزل نشوند خودش یک نماد است و شهید لک زایی نماد وحدت است که با وجود حادثه تلخی که برای مردم و خانواده او پیش می آید، همچنان برای وحدت مسلمانان تلاش می کند و حتی یک گام به عقب برنمی گردد.