جدیدترین مطالب

اهميت و مفهوم آزادي در انديشه و آراي آيت الله سيد محمد حسيني بهشتي ناشي از نگرش ويژه ايشان به انسان است. اين نگرش به ويژه متأثر از فلسفه اي است که اين متفکر آن را آموخته و تفسير و تحليل مفاهيم و پديده هاي سياسي و فلسفه سياسي را از آن منظر به انجام رسانده است.

شايد بتوان گفت بهشتي در شمار دانش آموختگان فلسفه متعاليه صدرايي است و از اين رو مباحث آن رنگ و بوي و ظرفيت و ظرافتي خاص دارد و از اين رو از ديگر صاحب نظران متفاوت است. در بحث انسان نيز به ويژه اين وضعيت خود را به گونه ممتاز و متمايزي نشان داده است.

حکمت متعاليه صدرايي در دوره حاضر در شمار فلسفه هاي فربه و زنده اسلامي است و مي توان رگه هاي اين فلسفه را در جاي جاي نوآوري هاي بهشتی در حوزه فلسفه سياسي نشان داد. از جمله در بحث آزادي و ظرفيتي که حکمت متعاليه براي ترسيم اين مفهوم در اختيار اين متفکر قرار مي دهد.

غالب انديشمندان برجسته و صاحب نقش و اثر در انقلاب اسلامي در شمار اصحاب حکمت متعاليه اند و از اين حکمت متأثرند که در رأس آنان مي توان از امام خميني و آيت الله مطهري ياد کرد.