جدیدترین مطالب

در هر حال همچنان که جام جم ممهور به چهار هزارمين شماره خود مي شود اميدوارم حياتي بيش از اين بيابد و توجه خود را به نقد آنچه در سازمان صداوسيما مي گذرد نيز معطوف دارد و در اين ميان تاکيد بر حضور سلايق مختلف چه در اين روزنامه و چه در صداوسيما از ياد نرود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نويسنده: دكتر شريف لك زايي*

پايداري و انتشار مداوم يک نشريه آن هم از نوع روزنامه در اين مرز و بوم بسيار مغتنم است؛ اگرچه مشي و مطالب آن با سليقه مخاطبان و جريان جاري حيات اجتماعي هم متفاوت باشد. از اين رو بايد در علل و بايسته هاي تداوم و حضور موثر يک نشريه و روزنامه در فضاي پرتکثر و پرسليقه مخاطبان تامل و انديشه کرد که ارتباط با مخاطبان و جستجو در ميزان رضايتمندي و توجه به علايق آنان مي تواند در اين زمينه مفيد باشد.

آنچه موردنظر است توجه به بايسته هاي پژوهشي است که در حوزه انديشه سياسي و دانش سياسي جاي مي گيرد و طبعا مخاطبان خاصي مي يابد. توجه به اين موضوع مي تواند در ارتقاي سطح دانش عمومي سياسي مخاطبان نقش ايفا کند و نيز متخصصان را نسبت به مسائل جاري و فکري جامعه حساس تر و پرمسئوليت تر کند و مشارکت جدي تر آنان را بطلبد.

اين موضوع با ورود جدي مديران روزنامه به موضوعات جديد ممکن مي شود و طبعا هر چه بروز و ظهور ديدگاه ها و سلايق متفاوت در موضوعات مورد بحث ممکن شود، مي تواند بر رونق انديشه و دانش ساکنان اين مرزوبوم بيفزايد و ادامه حيات يک روزنامه را موجب شود.

در هر حال همچنان که جام جم ممهور به چهار هزارمين شماره خود مي شود اميدوارم حياتي بيش از اين بيابد و توجه خود را به نقد آنچه در سازمان صداوسيما مي گذرد نيز معطوف دارد و در اين ميان تاکيد بر حضور سلايق مختلف چه در اين روزنامه و چه در صداوسيما از ياد نرود.
    
*عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
یادداشتی به مناسبت چهارهزارمین شماره روزنامه جام جم
28 خرداد 1393.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید