جدیدترین مطالب

یادداشتی از دکتر نجمه کیخا درباره تاثير عرفان بر انديشه سياسي امام خميني (ره)

محبت و اخوت و دوستي، قدرتآفرين است. به تعبير امام خميني (ره) محبت و اخوت گرچه در نظر اول اخلاقي بهنظر ميرسند، بار سياسي دارند و توصيه‎‎هاي سياسي و اجتماعي اسلامند. فقدان اخوت به گسترش حسد، بغض، کينه و عداوت ميانجامد و باعث فساد و نفاق ميشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرفان، برآيند معارف مختلف دين در بخش‎‎هاي عقايد، اخلاق و احکام است. هر چه در علوم معقول و منقول اعم از فلسفه و کلام، اخلاق و فقه و تفسير قرآن، کمال بيشتري حاصل شود، بر ميزان شناخت انسان افزوده ميشود. بهعبارتي ديگر، شناختي که از طريق گوش، چشم و ساير حواس حاصل ميشود، در دل انسان نمود مييابد و بر قوه شهودي انسان ميافزايد. به ديگر سخن، عرفان چيزي نيست که بهطور خاص و مجزا حاصل شود بلکه حاصل تلاش انسان در بخش‎‎هاي مختلف دين است و شايد از همينرو به عرفان نوعي «شدن» ميگويند که تدريجا بهدست ميآيد و عرفا نيز براي آن، زمان دقيقي نميشناسند.

تشکيل حکومت اسلامي از نظر امام خميني (ره)، مقصدي الهي دارد. اين امر براي اين است که به قوانيني که خداوند براساس مصالح انسان و جامعه و توجه به ابعاد مختلف انسان وضع کرده، عمل شود. امام به طرق مختلف در کتاب حکومت اسلامي خود نشان ميدهد که خداوند از ما خواسته است براي تشکيل حکومت اسلامي به پاخيزيم و اين امر هم بر مردم و هم بر فقيهي که شرايط لازم براي رهبري جامعه را دارد، واجب است و تکليفي الهي محسوب ميشود.

انديشه سياسي اسلام بر محور توحيد و وحدت قرار دارد و توحيد به برابري و آزادي و استقلال ميانجامد زيرا خداوند همه انسانها را آزاد و برابر آفريده است و هيچکس جز خدا و کساني که او مشخص کرده است، بر انسان ولايت ندارد. حکومت حق ندارد آزادي انسان را محدود نمايد و کرامت و ارزشي را که خداوند براي انسان قائل شده، ناديده بگيرد.

مطابق انديشه توحيدي، بايد حقوق انسانها پاس داشته شود و به مصالح آنها توجه شود. بهتعبير امام خميني (ره): «همه دنيا يک عائله است». همه با هم برابرند و هيچکس جز در تقوا بر ديگران برتري ندارد. حاکم جامعه بايد در حد اقشار پايين جامعه باشد و خود را خدمتگزار مردم بداند و بحث رياست و مرئوسيت مطرح نباشد چون خدمت به مردم اهميت دارد. هر چه مسئولان امور، خدمت بيشتري انجام دهند و مردم از آنها راضي باشند به خداوند نزديکترند. رضايت خداوند از حکومتکنندگان در گرو رضايت مردم از آنان است. از همينرو عنصر مردمداري در انديشه امام خميني (ره) بسيار پررنگ است و او مردم ايران را برخوردار از رشد ديني و سياسي لازم ميداند که ميتوانند خير و صلاح خود را تشخيص دهند و قابل اعتمادند.

محبت و اخوت و دوستي، قدرتآفرين است. به تعبير امام خميني (ره) محبت و اخوت گرچه در نظر اول اخلاقي بهنظر ميرسند، بار سياسي دارند و توصيه‎‎هاي سياسي و اجتماعي اسلامند. فقدان اخوت به گسترش حسد، بغض، کينه و عداوت ميانجامد و باعث فساد و نفاق ميشود.

نجمه کیخا


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید